Ogólne zasady studiowania reguluje Regulamin Studiów Podyplomowych w PW, uchwalony przez Senat PW uchwałą nr 371/XLVII/2011 z dn. 23 listopada 2011 roku.

Organizacja zajęć

Program studiów obejmuje ponad 180 godzin i trwa 2 semestry  – początek zajęć w październiku, koniec w czerwcu.

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (ok. 2 zjazdów w miesiącu, zgodnie z harmonogramem zajęć na daną edycję studiów) w Gmachu Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW przy ul. Nowowiejskiej 15/19. Każdy dzień to 6 godz. (lekcyjnych) wykładów i/lub zajęć praktycznych w postaci ćwiczeń/laboratoriów/projektów.

Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe i w znacznym stopniu decyduje o zaliczeniu przedmiotu.

Zaliczenia i egzaminy

W ciągu roku akademickiego są przeprowadzane 2 egzaminy – po zakończeniu każdego semestru. Egzaminy mają formę testów, pytania obejmują całość programu danego semestru. W harmonogramie studiów jest przewidziany termin na dodatkowy zjazd poprawkowy.

Przy zaliczeniach i egzaminach stosowana jest skala ocen przewidziana przez Regulamin Studiów Podyplomowych w Politechnice Warszawskiej:

5,0 – bardzo dobry
4,5 – ponad dobry
4,0 – dobry
3,5 – dość dobry
3,0 – dostateczny
2,0 – niedostateczny (równoznaczne z niezaliczeniem)

Warunki ukończenia studiów i otrzymania świadectwa

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich przedmiotów objętych programem oraz zdanie testów semestralnych. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych „Telekomunikacja, Informatyka i Zarządzanie” wydane przez Politechnikę Warszawską.